دولت از انواع مواد معدنی موجود در نیجریه و استفاده از آنها